What does it mean to be a trainee with Wake-Up Call?

Tova Melin, our trainee and this blog post's author

Tova Melin, our trainee and this blog post's author

To be a trainee at Wake-Up Call is exactly what it sounds like: to train. To train working with many new and different things. But first and foremost to train to deliver a public presentation, speak in front of the audience and lead workshops. In the blog post below one of our wonderful trainees, Tova Melin, shares her experiences with you.

During the last couple of months we keep on working on our own presentations about the climate crisis, climate solutions and youth climate action. We also train to make a public presentation. For now the public is limited to our colleagues: the other trainees and Oleg, our “coach”.

Following the same method that we use in all our presentations we create our own stories and illustrate them with pictures, music and videos. I myself working on a version of “Youth Change the World!”, a multimedia story-telling experience full of emotional pictures, stark colours and inspiring examples of youths already engaged in the climate movement. This presentation shall get our listeners start reflecting over who we are as a generation, in a world full of changes and challenges. It shall also inspire us to think positive and start act ourselves, here and now.

>>>

Hur är det med att vara trainee på Wake-Up Call?

Tova Melin, vår trainee och blogginläggets författare

Tova Melin, vår trainee och blogginläggets författare

Att vara trainee på Wake-Up Call innebär just det: att träna. Att träna jobba med många nya och olika saker, men först och främst att träna på att uppträda inför publiken, hålla presentationer och leda workshops. Här delar en av våra fina trainees, Tova Melin, med sig av sina erfarenheter.

Under de senaste tre månaderna håller vi i Wake-Up Call på att skapa våra egna föreläsningar om klimatkrisen, klimatlösningar och ungdoms engagemang i klimatfrågan, samt på att träna hålla presentationen inför publiken, vilken för tillfälle är begränsad till våra egna medarbetare.

Utifrån den metod som alla våra föreläsningarna följer, skapar vi våra egna berättelser och illustrerar dem med bilder, musik och video. Själv håller på jag med en variant av ”Unga förändrar världen!”, en föreläsning med mycket känslomässiga bilder, starka färger och inspirerande exempel på ungdomar engagerade i klimatrörelsen. Presentationen ska få våra lyssnare att reflektera över vilka vi är som en generation i en värld full av förändringar och utmaningar, Den ska också inspirera oss till att tänka positivt och börja agera själva, här och nu.

>>>

SSNC + Wake-Up Call = ”Världens Bästa!”

A changing climate impacts you. How can you make an impact on climate change?

This past month, Wake-Up Call has had the fantastic opportunity to work together with the Täby chapter of the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) and three university students from Stockholm University’s student SSNC chapter Symbios, in their development of a climate education and action programme for first and second year Gymnasium students at Täby Enskilda Gymnasium.

The goal of the pilot project, Världens Bästa, is to transform the school to a place where students become aware of what must be done to achieve a sustainable future, inspire them to want to change the current climate trajectory, and give them the tools and confidence to take on the challenge themselves through concrete project development.

Världens Bästa began with the cabaret Sweet Dreams presented by the Swedish Society for Nature Conservation, which dramatized several of the current environmental and climate issues that we face today, and raised questions for the students to ponder in the coming weeks.

Three lectures were then developed and presented by three master students in the geographical and bio-ecological sciences at Stockholm University. These lectures focused upon the role of oceans, the Arctic, and global forests in our climate system and how a changing climate will effect these three carbon regulators. Afterwards the students discussed four different climate problems and were asked to identify the pros and cons associated with each. Finally they acted as representatives to petition for support from the United Nations.

>>>

Konferens om utbildning i hållbar utveckling

Elissa Berrill från Wake-Up Call Stockholm presenterar företaget för deltagarna

Elissa Berrill från Wake-Up Call Stockholm presenterar företaget för deltagarna

Det är fredag morgon och jag är på väg till min andra dag på Uppsalas kommuns konferens om utbildning i hållbar utveckling. Det är en konferens proppad med människor från alla samhällssektorer, men med den gemensamma nämnaren att vi alla är intresserade av  ”utbildning” och ”hållbar utveckling”. Wake-Up Call var där för att informera om vår verksamhet, men också för att skaffa så mycket kunskap som möjligt och träffa fler engagerade som är intresserade av just dessa frågor.

Redan dagen innan hade konferensen kickstartat med en teoretisk genomgång om utbildning i hållbar utveckling. Docent David O. Kronlid satte ribban med Semantiska frågeställningar som ”ska det heta utbildning om eller i hållbar utveckling”, och hur man kan diskutera ”vems” ansvar klimatproblemen är. Det var stora ord och mycket intressant.

Allt har inte varit lika teoretiskt. Genomgripande under hela konferensen har vi mött nya drivande människor som är intresserade av precis samma frågor som vi, vilket har varit mycket givande. Ett stort erfarenhetsutbyte har kännetecknat dagarna. Vi har låtit oss inspirera och inspireras, samverka och nätverka och sugit åt oss all kunskap.

Agendan för denna sista dag bjuder på diskussion om mer jordnära frågor, nämligen hur entreprenöriellt lärande kan användas i undervisningen – något som passar som handen i handsken för Wake-Up Call. Naturligtvis ser vi Wake-Up Call som en självklar del av detta och hoppas kunna nå ut till ännu fler fantastiska och engagerade ungdomar.

Nu är det snart dags för konferensens sista fikapaus och fler spännande diskussioner. Jag känner på mig att Wake-Up Call utan tvekan är på god väg att bli “katalysatorn för hållbarhetsrörelsen”.

Conference on ESD in Uppsala

Elissa Berrill from Wake-Up Call Stockholm informs conference participants about our company

Elissa Berrill from Wake-Up Call Stockholm informs conference participants about our company

It’s Friday morning and I’m on my way to the second day at a conference on Education for Sustainable Development, arranged by the municipality of Uppsala. The conference filled with people from all community sectors, and with the mutual denominator that we’re all interested in “education” and “sustainable development”. Wake-Up Call was not only there to inform about our work, but also to learn more about the subject and meet engaged people.

The conference had kick started the day before with a theoretical briefing about education in sustainable development. Docent David O. Kronlid got us to think about semantic questions such as “should we call it education about/of/in sustainable development or something else?”. He also showed us models about how to discuss whose responsibility the climate changes could be. Great thoughts and very interesting.

But not everything was kept theoretical. There is a large amount of opportunity and time allocated to discussion and critical thinking. We have met sp many people interesting in exactly the same questions as us. We’ve got to inspire and get inspired, connect, and gain lots of knowledge.

>>>

Stockholm Students for Sustainability!

Tonight is the kick-off mingle event for Stockholm Students for Sustainability, or as they are more affectionately known as, Triple S!

Wake-Up Call Stockholm has been invited to speak at their event tonight and we will give a speech about networking, leadership and student engagement as well as lead a networking activity to get people talking!

Triple S is a student initiative started at Karolinksa Institutet.  The goal is to create an inter-university student network between all the colleges and universities within the Stockholm Region. They have many exciting future plans to bring together students from across the city to gain momentum and voice for pressing environmental issues and new initatives that these students are passionate about!

All students are welcome to attend and join the network!
>>>

Täby Enskilda Gymnasium gör Redesign av sin värld

Jennifer Unelius faciliterar workshop med elever

Idéer för kampanjer, praktiska vardagsåtgärder, videos och demonstrationer började snabbt fylla upp elevernas papper. Jennifer Unelius (till höger) hjälper till att driva gruppens arbete.

Den 6:e november klockan 9.00, på ett tåg från Uppsala till Stockholm: tre av Wake-Up Calls trainees – har bokstavligen just väckt upp sig själva – gick noggrant igenom det workshopmaterial vi läst, diskuterat och övat på så många gånger tidigare. Vi var redo. Siktet var inställt på Täby Enskilda Gymnasium där vi snart skulle leda Wake-Up Calls workshop Redesign the World.

Andréa Henriksson presenterar Wake-Up Call för klassen

Andréa Henriksson proudly presenterar Wake-Up Call för klassen

Kl. 11.00 , Täby: Väl framme på skolan blev vi utrustade med gästkort och Wake-Up Calls grymma namnskyltar. Vi såg därmed nästan lika professionella ut som de fick oss att känna. Den första omgången workshops som hölls av andra halvan av Wake-Up Call var redan igång – och de var grymma, fick vi höra. Med en känsla av optimism gick vi för att möta eleverna. De var 23 stycken och när vi kom hade de ögonen fixerade vid Lorentz som berättade om klimatförändringar: vetenskapen, politiken och ungdomars otroligt inspirerande sätt att skapa klimatåtgärder som redan gjorde skillnad värden över. Jag blev glad av att se att även hur dystert tillståndet i klimatet (för att inte tala om politiken) än kan verka, såg publiken allt annat än dyster ut, vilket var perfekt eftersom det snart var vår tur att börja arbeta – och inte bara vår tur oss utan för eleverna också.

Lorentz Tovatt peppar upp elever för klimatkampen

Lorentz Tovatt peppar upp elever för att kämpa för klimatet. På ett positivt sätt, så klart!

Så snart vi hade kommit igång med workshoppen påmindes vi om varför Wake-Up Call väljer att arbeta med ungdomar för att hitta hållbara lösningar till klimatkrisen; idéer för kampanjer, praktiska vardagsåtgärder, videos och demonstrationer fyllde snabbt upp deras papper. Denna gång hade eleverna en tidsgräns på tre veckor i vilken de både skulle förverkliga sina planer och presentera dem för de andra.

Tidsgränsen gjorde att några av de mest ambitiösa idéerna fick vänta till framtiden, men det visade också att alla fortfarande kan göra mycket med den tid och de resurser som ges. Att gå vägen från drömmar till idéer, från idéer till planer och från planer till konkreta åtgärder kan ibland verka som en lång resa. Men många små och viktiga steg kan tas av vem som helst, när som helst och oberoende av hur mycket pengar eller nätverk en person har. Anne Frank fångade dessa tankar när hon skrev: “How wonderful it is that nobody need wait a single moment before beginning to improve the world.”

Elever utvecklar idéer för att förändra världen

Elever utvecklar idéer för att förändra världen

Det var dessa tankar vi så gärna ville föra vidare till deltagarna I workshopen. Det är därför vi klev på tåget denna morgon med våra noggrant lästa program och anteckningsblock, och därför vi repeterat vår presentation så många gånger. Men hängde eleverna med på detta? Av att bedöma från hur deras diskussioner lät och hur deras planer och ritningar för filmmanuskript såg ut, är jag säker på det. Och vi kan inte vänta på att få se deras resultat.

Och vi kan inte vänta med att fortsätta att sprida detta budskap i nästa workshop!

Täby Enskilda Gymnasium Redesigns their World

Jennifer Unelius facilitates the workshop with students

Ideas for campaigns, practical every day actions, videos and demonstrations quickly began pouring onto students’ paper. Jennifer Unelius (right) facilitates group work.

The 6th of November, 9 am, on train from Uppsala to Stockholm: three Wake-Up Call trainees, literally just woken up ourselves, carefully going through the workshop material we’d read, discussed and rehearsed so many times before this date. We were ready. Heading towards Täby Enskilda Gymnasium where we were about to facilitate Wake-Up Call’s Redesign the World workshop. We had good reason to feel excited, mixed with an appropriate amount of nervousness.

Andréa Henriksson proudly present Wake-Up Call to the class

Andréa Henriksson proudly presents Wake-Up Call to the class

11 am, Täby: At the school we were greeted with guest passes and cool Wake-Up Call nametags that made us look almost as professional as they made us feel. The first workshops facilitated by the other half of our Wake-Up Call Stockholm team were already running – and running well, we were told. Feeling increasingly optimistic, we headed to meet the students. There were 23 of them and they all had their eyes fixed on Lorentz who was briefing them on climate change: the science, the politics and the incredibly inspiring youth climate action that is already making a difference all over the world. I was happy to notice that however gloomy the state of the climate (not to mention the politics) may often seem, the audience didn’t look too gloomy, which was perfect because soon it was time to get to work – and not just for us but for the students.

Lorentz Tovatt is firing up students for climate action

Lorentz Tovatt is firing up students for climate action. In a positive way, of course!

As soon as we’d kicked off the workshops we were reminded of why Wake-Up Call chooses to work with youth in finding sustainable solutions to the climate crisis: ideas for campaigns, practical every day actions, videos and demonstrations quickly began pouring onto their papers. This time the students had a set time period of three weeks in which they will realize their plans and present their work to others.

>>>

Kristianstadkids får en lektion i världsförbättring

Varje förmiddag mellan den 11 och 20 september intog 90 åttondeklassare från Kristianstads kommun Kulturhuset Barbacka för att för en stund glömma allt vad läxläsning, korvstoppande och uppsatsskrivande á la 4-A4-sidor-12-punkts-Times-New-Roman-1,5-radavstånd heter.

Wake-Up Call fanns på plats för att göra det vi är bäst på – peppa kidsen att lära sig hur de kanaliserar den där poppande, sprudlande, sprutande strömmen av idéer i sina huvuden och gör riktiga grejer av den, riktiga grejer som förbättrar världen. Hur går det till då?

Workshop på Barbacka

Sven leder ‘Redesign the World’ för Kristianstad kommuns åttondeklassare

Varje dag inleds med teater – den rappa föreställningen FROSSA av och med teatergruppen Teater Barbara. Vad är FROSSA? I FROSSA möter vi tre slicka klimatkommunikatörer. Deras projektor är laddad med bilder och statistik men inför publikens ögon krackelerar argumentationen och karaktärerna glider ifrån varandra. FROSSA handlar om klimathotet men också om individers dubbla bokföring – om kön, makt och om varför ordet tipping-point inte får nämnas i debatten.
>>>

Engagerade ungdomar kräver förändring

Helgen 21–23 september samlades nära 180 ungdomar för att diskutera miljöutmaningarna som världen står inför och för att formulera gemensamma visioner om hur Sverige ska bemöta utmaningarna.

Temat på årets konferens var ”Ny energi”. Under helgen hölls inspirationsföreläsningar, kunskapsworkshops och det formades en gemensam vision om ett hållbart Sverige. På söndagen överlämnades denna vision till regeringens framtidskommission och Svenskt Näringsliv under avslutningssessionen i Kulturhuset. I samband med att visionen överlämnades deltog även vår egen Lorentz Tovatt i en diskussionspanel på ämnet. Strax innan denna slutdebatt hölls, genomförde Power Shift en uppmärksammad ’flashmob’ som illustrerade dagens ohållbara samhälle och uppmanade genom detta alla att tillsammans ställa om. Världen behöver ett Power Shift! Sergels torg fylldes med stressade konsumtionshetsade människor som skräpade ner plattan med allt från elektronikskrot till coffee-to-go-muggar…

Power Shift är en plattform där unga människor från hela Sverige kan träffas och diskutera klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor. Det är ett globalt fenomen som samlar tusentals unga över hela världen. Läs mer på powershiftsweden.org